Правилник за обслужване на читатели:

 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящият Правилник урежда взаимоотношенията между библиотеките при Народно читалище „Младост-1983 г.” и техните читатели.

Чл. 2. Правилникът на библиотеките при читалище “Младост-1983 г.“ е разработен въз основа на типови правила за обслужване на читателите, утвърдени от Министерството на културата.

Чл. 3. Настоящият правилник урежда взаимоотношенията на библиотеките с читателите, ползващи техните фондове, съобразно Закона за обществените библиотеки (Д.В.бр.42/ 2009 г.) и Закона за народните читалища.

Чл. 4. При записване  гражданите са длъжни да се запознаят с Правилника, с видовете услуги, задължения и отговорности.

Чл. 5. При неспазване на Правилника в зависимост от нарушенията, читателят се лишава от правото да ползва библиотеката в срок от 3 до 12 месеца по преценка на библиотекаря.

Чл. 6.(1) Всеки гражданин има право да ползва услугите на библиотеките. Записването на гражданите за читатели, става срещу годишен абонамент, утвърден от читалищното Настоятелство.

(2) Пълнолетните читатели се записват като представят личната си карта и информация за обратна връзка;

(3) Децата от  6 до навършени 18 години се записват както следва:

– Децата до навършване на 14 години  могат да бъдат записани единствено със съгласието на родител, попечител или настойник.

– Децата от 15 до навършване на 18 години представят ученическата си и лична карта.

– Децата под 6 години могат да получават библиотечни документи и други услуги  само чрез родителите или настойниците си, след като те се запишат за читатели на Библиотеката.

(4) С преференции в абонамента могат да бъдат записани за читатели:

Деца до 18 навършени години;

Пенсионери, придобили право на лична пенсия по възраст или болест;

(5) Не могат да бъдат регистрирани като читатели гражданите имащи задължения към библиотеката от предходни години.

(6) Граждани с адресна регистрация на друго населено място имат право да се регистрират за читатели, да ползват услуги в библиотеката срещу абонаментна такса и  внесен депозит

(7) При промяна на адреса читателят е длъжен да съобщи новия. При смяна на постоянното местоживеене, читателят може да ползва услугите на библиотеката при условията, посочени в настоящия член.

II.УСЛУГИ, КОИТО ЧИТАТЕЛИТЕ МОГАТ ДА ПОЛУЧАВАТ В БИБЛИОТЕКАТА

Чл. 7. (1) Да заемат библиотечни документи за дома или ползване в библиотеката срещу читателска карта.

(2) Да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица по традиционни и нетрадиционни методи.

(3)  Да участват в провежданите от библиотеката инициативи.

III. ЗАЕМАНЕ  И ПОЛЗВАНЕ НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ

Чл.8.Читателите могат да заемат за дома едновременно до 5 библиотечни документи.

Чл. 9. (1) Срокът за заемане за домашно ползване  е  30 /тридесет/ дни.

(2) Срокът може да бъде продължен по искане на читателя само, ако заетите библиотечни документи не се търсят в момента от други читатели. Продължаване на срока става като се носят всички заети библиотечни документи , по телефона или по електронната поща, като срока се удължава с 30 дни.

Чл.10. (1) Ползването на библиотечните документи  се извършва след представянето на читателска карта.

(2) Читателите имат право да ползват изложените на свободен достъп броеве от получаваните през годината вестници и списания в библиотеката.

(3) Всички библиотечни документи от подръчния фонд са за домашно ползване

(4) Забранява се изнасянето на библиотечни документи от справочния фонд, освен в случаите, когато библиотеката има повече екземпляри.

 

Чл.11. (1)При връщане на заетите библиотечни документи библиотекарят задължително ги проверява и се подписва срещу всеки върнат документ.

(2) При ползване на традиционни читателски картони библиотекарят вписва в тях заетите документи и читателите се подписват срещу всеки документ поотделно.

  1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

Чл. 12. (1)На основание на Наредбата за запазване на библиотечните фондове, читателите са задължени:

Да се запознаят с правилата за ползване на Библиотеката;

Да ползват библиотечните документи внимателно, да ги пазят чисти и да не ги повреждат.

Да преглеждат заетите библиотечни документи при получаването им и ако забележат повреди да съобщят на библиотекаря, който да отбележи повредите върху самия документ.

Да не нарушават начина на подреждането на фондовете на свободен достъп, както и приетата организация на обслужване.

Да не отстъпват другиму ползването на заетия библиотечен документ през време на ползването му.

Да поправят повредите, причинени на библиотечния документ през време на ползването му.

Да връщат заетите библиотечни документи в срока, определен от библиотекаря и отбелязан в библотечния документ.

Да пазят ред и тишина в помещенията на библиотеката.

(2) На територията на Библиотеката се забранява:

Всякакво занимание с противообществена дейност и извършването на антиобществени постъпки;

Увреждането на библиотечни средства за обслужване, оборудване и документи;

Влизането в помещенията без обувки или полуоблечен;

Воденето на животни, с изключение на кучета-водачи;

Да се безпокоят другите читатели и служителите с оскърбителни думи или постъпки, както и със силен шум;

Да се търгува, проси, или безделничи;

Да се разпространяват листовки или да се лепят съобщения и реклами без разрешението на Читалищния секретар в Библиотеката;

Да се употребяват храна, спиртни напитки, цигари и дрогиращи вещества;

Да се остават малки деца без надзор;

Да се внасят обемисти предмети и чанти по-големи от нормална лична чанта;

Да се изнасят библиотечни документи извън сградата на Библиотека, чийто режим за ползване е само на място в Библиотеката;

Да се влиза в Библиотеката, ако са пренебрегнати правилата за лична хигиена, тъй като това неминуемо ще оскърби останалите хора в Библиотеката и ще им причини неудобство.

(3)  На лицата, неспазващи тези правила, може да бъде предложено да напуснат Библиотеката или да им бъде забранено да я ползват.

  1. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 13. Когато читателят не върне или не презапише заетите библиотечни документи в определения срок, той заплаща глоба по ценоразпис, определен  от читалищното Настоятелство.

Чл. 14. Когато читателят повреди заетия библиотечен документ и го направи негоден за ползване, не го върне, защото го е загубил, или по друга независеща от него причина, той може да го замени с идентичен в библиографско отношение екземпляр, с друго по-ново издание на същото заглавие или трябва да заплати обезщетение в размер не по-малък от петкратната стойност на библиотечния документ по актуализирани пазарни цени.

Чл. 15. При данни за извършено престъпление срещу библиотеката – кражба, палежи и др., се търси наказателна отговорност, съгласно разпоредбите на Наказателния кодекс.

Социални Медии

Контакти

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "МЛАДОСТ – 1983 г.”
Пловдив - 4023, ж.р.. "Тракия" бл. 22
тел.- 032:682 250, 0888487232
e-mail: mladost83@abv.bg
Председател: Екатерина Каблешкова
Секретар: Елена Апостолова

Народно читалище „Младост-1983” 1983-2017 ©